AKO ĎALEJ V ZSF?

Rada ZSF na svojom 7. zasadnutí prerokovala finančnú situáciu vo zväze.

Členské príspevky nepokrývajú ani základné výdavky na sekretariát ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, bankové poplatky, poštové, členské FEPA a FIP, zasadnutia Rady a kancelárske potreby). Obchodná zľava 10 % za odber novinkovej služby (4 % z toho dostanú KF) nepokrýva základné výdavky na chod novinkovej služby ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, a kancelárske potreby). Ostatná činnosť ZSF je hradená podľa zmlúv so Slovenskou poštou, a. s. a MDV SR.

Rada ZSF v minulom roku prijala veľa úsporných opatrení, ktoré však nestačia na prijatie vyrovnaného rozpočtu. Členská základňa klesá (65% dôchodcov z roku 2016), každoročne zanikajú kluby (Bratislava 51-19, Brezno a Humenné v roku 2016, Šaľa a Považská Bystrica v roku 2017 ) a tým aj odber v novinkovej službe.

Preto je nevyhnutné prijať opatrenia na ktoré nemá dosah Rada ZSF – zmenu Stanov ZSF a tým aj zmenu Organizačného poriadku ZSF.
Pre malý počet klubov filatelistov v jednotlivých regiónoch je neúnosné naďalej udržiavať združenia klubov, ale zamerať sa na jednotlivé odbory filatelie.
Návrhov je viac (zrušenie novinkovej služby, zmena členského príspevku a iné) a preto Rada ZSF vyzýva všetkých členov na zasielanie pripomienok na zmenu Organizačného poriadku ZSF a tým aj Stanov ZSF.

Relevantné pripomienky prosíme posielať na mailovú adresu pripomienky.zsf@gmail.com do 31. mája 2017.

Miroslav Ňaršík
predseda ZSF

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.